O'Connell Street Photography | Rhetoric 2015

__Rhetoric-Col__Rhetoric-Mono_Aylmer_AylmerHats_AylmerMono_Finlay-010_Finlay-010Mono_Kenney-009_Kenney-009Mono_Loyola-011_Loyola-011Mono_Scully-005_Scully-005Mono_Xavier-006_Xavier-006MonoRhet2015PassingOut001Rhet2015PassingOut002Rhet2015PassingOut003Rhet2015PassingOut007Rhet2015PassingOut008